Algemene voorwaarden

Artikel 1 identiteit van de ondernemer

House of Glow
Lindegracht 27
8441 GK Heerenveen
06 46 27 25 24
Info@houseofglow.nl
BTW-nr: NL863104198B01
KvK-nummer: 83751181


Artikel 2 Toepasselijkheid

 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van House of Glow zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van House of Glow worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door House of Glow ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen/ overeenkomsten

 3.1 Alle aanbiedingen van House of Glow zijn vrijblijvend en House of Glow behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door House of Glow. House of Glow is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt House of Glow dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 4.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, via iDEAL telebankieren of met creditcard van VISA, Mastercard en American Express. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van House of Glow.

 4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan House of Glow bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

 4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door House of Glow.

 

Artikel 5 Levering

 5.1 De door House of Glow opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal House of Glow u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met House of Glow over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.

 5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan House of Glow verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door House of Glow geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 7.2 House of Glow garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8 Retourneren/ Recht van retour

 8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u House of Glow daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.

 8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft House of Glow de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

 8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan House of Glow te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. De verzender van het retourpakket is zelf verantwoordelijk voor het pakket. Ook bij vermissing. Verzeker daarom altijd het pakket. 

8.4 Uitgesloten van het recht van retour zijn:

  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 9 Garantie

 9.1 House of Glow garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

 9.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal House of Glow de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van House of Glow, vervangen of zorgdragen voor herstel.

 9.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van House of Glow, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

 9.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. 

 9.5 Bij schade aan het product kan het product door House of Glow geweigerd worden voor retourneren en worden de kosten niet terugbetaald aan de koper.

 

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie

 10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en House of Glow, dan wel tussen House of Glow en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en House of Glow, is House of Glow niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van House of Glow.

 

Artikel 11 Overmacht

 11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft House of Glow in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat House of Glow gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan House of Glow kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12 Diversen

 12.1 Indien u aan House of Glow schriftelijk opgave doet van een adres, is House of Glow gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan House of Glow schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 12.2 Wanneer door House of Glow gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat House of Glow deze Voorwaarden soepel toepast.

 12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met House of Glow in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door House of Glow vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 12.4 House of Glow is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 14 Auteursrecht/ Copyright

 14.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.