Privacyverklaring

Privacyverklaring van House of Glow

Persoonlijke gegevens
House of Glow verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Denk daarbij aan:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Doelen
Dit zijn gegevens die we nodig hebben voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– House of Glow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

E-mailnieuwsbrieven
Daarnaast verwerkingen wij persoonsgegevens van onze nieuwsbriefabonnees via MailBlue ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, nieuwsbrieven en productinformatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De toestemming voor de nieuwsbrief is aangevinkt op het toestemmingsformulier privacybeleid persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstelling kan House of Glow de volgende persoonsgegevens van je vragen:- Voornaam;- Tussenvoegsel;- Achternaam;- E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door House of Glow opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent en zolang je in het administratieve systeem van House of Glow opgenomen staat.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

PostNL
Als je een bestelling plaatst bij House of Glow is het onze taak om jouw pakket bij je thuis te laten bezorgen. House of Glow maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Gevoelige gegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houseofglow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
House of Glow neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van House of Glow) tussen zit.

Cookies
House of Glow gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen we ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt de website bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. House of Glow gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. House of Glow heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door House of Glow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@houseofglow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . House of Glow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen
House of Glow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@houseofglow.nl.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Bewaartermijn
House of Glow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden
House of Glow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. House of Glow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Salonized);
• Het hosten van onze website;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Contactgegevens
House of Glow
Lindegracht 27
8441 GK Heerenveen
Nederland

+316 46 27 25 24
info@houseofglow.nl
www.houseofglow.nl

Contactpersoon voor privacyzaken:  Nienke Zandberg